ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

                   ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜು,
                   ಶಿರ್ವ – ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ -574116
                   ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ;- 0820 2554146
                   ಮಿಂಚಂಚೆ: – msrs_shirva@yahoo.co.in